قیمت نرم افزار AHP فازی

قیمت نرم افزار DEA (تحلیل پوششی داده ها)

قیمت نرم افزار AHP

قیمت نرم افزار ویکور