میانگین گیری در AHP فازی

اگر k  خبره برای تصمیم گیری وجود داشته باشد و عدد فازی به صورت ، برای میانگین گیری از رابطه های زیر استفاده می شود:
بدین معنی که از حد پایین اعداد فازی مینیمم گیری می شود، از اعداد میانی اعداد فازی میانگین گیری هندسی می شود و از حد بالای اعداد ماکزیمم گیری می شود.