نرخ ناسازگاری AHP  فازی – روش گوگوس و بوچر

گوگوس و بوچر (۱۹۹۸)  برای محاسبه نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی فازی ارائه دادند. مراحل این روش در زیر ارائه شده است:

گام ۱: ابتدا ماتریس فازی اعداد فازی را به دو ماتریس مستقل تبدیل می شوند.

فرض کنید یک عدد فازی به صورت زیر است:

ابتدا اعداد میانی در ماتریس فازی را جدا می کنیم :

سپس  از اعداد پایینی و بالایی ماتریس فازی میانگین هندسی می گیریم:

گام۲: محاسبه بردار وزن بر اساس روش ساعتی و محاسبه لاندا ماکس

گام ۳: محاسبه شاخص سازگاری (CI): برای هر ماتریس مقدار CI بر اساس رابطه زیر محسبه می شود:

گام ۴: محاسبه نرخ ناسازگاری (CR): برای محاسبه آن شاخص سازگاری بر شاخ مقادیر تصادفی(RI) تقسیم می شود:

اگر مقادیر CRm و CRg کمتر از ۰٫۱ بود ماتریس مقایسه زوجی سازگار است.

جدول زیر مقادیر RI را نشان می دهد: