تصاویر نرم افزار AHP فازی

نام پروژه

نرم افزار AHP فازی- تصویر صفحه ورود نام

رسم نمودار سلسله مراتبی

نرم افزار AHP فازی- رسم نمودار سلسله مراتبی

انتخاب/ ایجاد طیف فازی

نرم افزار AHP فازی- انتخاب / ایجاد طیف فازی

ورود مقایسات زوجی

نرم افزار AHP فازی - مقایسات زوجی

وضعیت خبرگان

نرم افزار AHP فازی - وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار AHP فازی- خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار AHP فازی- دانلود اکسل