تصاویر نرم افزار تاپسیس

نام پروژه

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه ورود نام

مشخصات پروژه

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه مشخصات پروژه

ماتریس تصمیم گیری

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه ماتریس تصمیم گیری

وضعیت خبرگان

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار تاپسیس - تصویر صفحه دانلود اکسل