تصاویر نرم افزار دیمتل فازی

نام پروژه

نرم افزار دیمتل فازی- تصویر صفحه ورود نام

مشخصات پروژه

نرم افزار دیمتل فازی- تصویر صفحه مشخصات پروژه

انتخاب/ ایجاد طیف فازی

نرم افزار دیمتل فازی- تصویر صفحه طیف فازی

مقایسه زوجی

نرم افزار دیمتل فازی - تصویر صفحه مقایسه زوجی

وضعیت خبرگان

نرم افزار دیمتل فازی - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار دیمتل فازی- تصویر گزارش خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار دیمتل فازی - تصویر صفحه دانلود اکسل