تصاویر نرم افزار دیمتل

نام پروژه

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه ورود نام

مشخصات پروژه

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه مشخصات پروژه

ماتریس مقایسه زوجی

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه مقایسه زوجی

وضعیت خبرگان

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار دیمتل - تصویر صفحه دانلود اکسل