تصاویر نرم افزار ویکور فازی

نام پروژه

نرم افزار ویکور فازی- تصویر صفحه ورود نام

مشخصات پروژه

نرم افزار ویکور فازی- تصویر صفحه مشخصات پروژه

انتخاب/ ایجاد طیف فازی

نرم افزار ویکور فازی- تصویر صفحه طیف فازی

ماتریس تصمیم گیری

نرم افزار ویکور فازی - تصویر صفحه ماتریس تصمیم گیری

وضعیت خبرگان

نرم افزار ویکور فازی - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار ویکور فازی- تصویر گزارش خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار ویکور فازی - تصویر صفحه دانلود اکسل