تصاویر نرم افزار AHP

نام پروژه

نرم افزار AHP - تصویر صفحه ورود نام

رسم نمودار سلسه مراتبی

نرم افزار AHP - تصویر صفحه ترسیم نمودار

مقایسات زوجی

نرم افزار AHP - تصویر صفحه مقایسات زوجی

وضعیت خبرگان

نرم افزار AHP - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار AHP - تصویر صفحه خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار AHP - دانلود اکسل