راهنمای تصویری نرم افزار دیمتل آنلاین سافت گستر

کار با نرم افزار دیمتل بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار را مشخص کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید.

1- ورود نام پروژه

در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید

برای مثال در این پروژه بر اساس روش دیمتل به به بررسی معیارهای انتخاب دانشکده برتر پرداخته شده است.

نرم افزار دیمتل - ورود نام پروژه

2- مشخصات پروژه

این بخش می توانید تعداد معیارها را مشخص کنید. تعداد معیارها را در بخش مربوطه وارد کنید و دکمه ایجاد جدول معیار بزنید. با این کار جدول مشخصات معیارها تشکیل می شود. برای انتخاب نام دلخواه برای معیار در ستون نام، اسم دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید.
نرم افزار دیمتل - مشخصات معیار

3- ورود داده

در این بخش ماتریس مقایسه زوجی را که بر اساس تعداد معیار وجود آمده را می توانید تکمیل کنید. عددی که در هر سلول پر می کنید نشان دهنده تاثیر معیار موجود در سطر بر معیار موجود در ستون است.
برای پر کردن کافیست روی هر سلول جدول کلیک کرده و مقایسه زوجی خود را وارد کنید.
توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف وقت ، داده ها را در اکسل وارد کرده، سپس داده های هر جدول را به یکباره با copy و paste وارد کنید.
نرم افزار دیمتل - ماتریس مقایسه زوجی

همانگونه که در شکل بالا مشخص است بخش خبرگان شامل موارد زیر است:

افزودن خبره: اگر تعداد خبرگان بیشتر از یک هست با زدن این دکمه می توانید تعداد خبرگان را افزایش دهید. با زدن این دکمه خبره قبلی به صورت خودکار ذخیره شده و خبره جدید اضافه می شود.

حذف خبره: با زدن این دکمه خبره فعلی حذف می شود.

ذخیره خبره: با زدن این دکمه داده های خبره فعلی ذخیره می شود.

وضعیت خبرگان: با زدن این دکمه وضعیت خبرگان نشان داده می شود.

میانگین: با زدن این دکمه میانگین تمام خبرگان نشان داده می شود.(میانگین حسابی)

همانطور که در شکل زیر پیداست قسمت وضعیت خبرگان  موارد زیر را شامل می شود:

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل و ذخیره  شده باشند وضعیت خبره “تکمیل شده” است.

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل نشده باشد وضعیت خبره “تکمیل نشده ” است.

اگر  خبره ای حذف شده باشد وضعیت “حذف شده” است و می توان داده های آن را در این قسمت بازیابی کرد.

نرم افزار دیمتل - وضعیت خبرگان
برای مشاهده میانگین می بایست داده های تمامی خبرگان موجود تکمیل باشد.
نرم افزار دیمتل - میانگین

4- گزارش خروجی

در این بخش می توانید خروجی نهایی روش دیمتل را مشاهده کنید. در این خروجی تمامی گام های روش دیمتل به همراه فرمول و جدول مربوطه وجود دارد.

نرم افزار دیمتل - گزارش خروجی
در قسمت دانلود می توانید گزارش word خروجی، فایل اکسل خروجی و داده های ورودی را دانلود کنید.
نرم افزار دیمتل - دانلود اکسل