قیمت نرم افزار AHP فازی

قیمت نرم افزار DEA (تحلیل پوششی داده ها)

قیمت نرم افزار AHP

قیمت نرم افزار ویکور فازی

قیمت نرم افزار دیمتل فازی

قیمت نرم افزار تاپسیس فازی

قیمت نرم افزار ویکور

قیمت نرم افزار دیمتل

قیمت نرم افزار تاپسیس