پرسشنامه AHP - مقایسه زوجی

پرسشنامه AHP  (مقایسه زوجی)

کار با پرسشنامه آنلاین مقایسه زوجی فوق العاده ساده است:

1- ترسیم نمودار سلسله مراتبی

2- انتخاب / ایجاد طیف (فازی یا قطعی)

3- پیش نمایش پرسشنامه

4- ارسال لینک پرسشنامه

5- دانلود اکسل پاسخ ها

 پرسشنامه آنلاین مقایسه زوجی کاملا رایگان می باشد

قابل استفاده برای روش  های  AHP و AHP فازی

تصاویر پرسشنامه آنلاین مقایسه زوجی

پرسشنامه مقایسه زوجی چیست؟

روش AHP، ساختاری برای حل مسائلی است که باید به صورت تحلیلی حل شوند وشکل سلسله مراتبی دارند. به این موضوع توجه دارد که اگر چه معیارها یا تصمیمات زیادی وجود دارند، اما ممکن است اندازه یا اهمیت هر معیار با دیگری برابر نباشد. روش AHP بر اساس مقایسات زوجی می باشد. برای تحلیل این روش نیازمند تهیه پرسشنامه AHP هستیم که به پرسشنامه مقایسات زوجی نیز معروف است. یعنی در هر پرسش آن معیارها یا گزینه ها دو به دو با هم مقایسه می شوند. در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) لازم است کل شاخص ها، عوامل، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها با یکدیگر مقایسه شوند. یعنی هم در پرسشنامه این مقایسه پیش بینی شود و هم در تحلیل خروجی ها آورده شود.

نکات طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی

1- هنگام تعیین معیارها، معیارها و گزینه ها توجه شود که تعداد آن ها زیاد نشود. تعداد زیاد مقایسات زوجی باعث ایجاد ناسازگاری می شود.

2- مقایسه زوجی تمام معیارها، زیرمعیا و گزینه ها باید در پرسشنامه آورده شود.

3- سوالات مقایسه زوجی می بایست به صورتی طراحی شود که پاسخ دهنده سردرگم نشود. برای نمونه سوال درست بدین صورت است: مثلا معیار الف چند برابر معیار ب ارجحیت دارد؟

4- در سوالات از طیف های عادی استفاده نکنید. مثلا به نظر شما اهمیت معیار الف چقدر است؟ خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم