تصاویر نرم افزار ویکور

نام پروژه

نرم افزار ویکور- تصویر صفحه ورود نام

مشخصات پروژه

نرم افزار ویکور- تصویر صفحه مشخصات پروژه

ماتریس تصمیم گیری

نرم افزار ویکور - تصویر صفحه ماتریس تصمیم گیری

وضعیت خبرگان

نرم افزار ویکور - تصویر صفحه وضعیت خبرگان

خروجی نهایی

نرم افزار ویکور - تصویر صفحه خروجی

دانلود اکسل و word

نرم افزار ویکور - تصویر صفحه دانلود اکسل