راهنمای تاپسیس فازی

راهنمای تصویری نرم افزار تاپسیس فازی آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار تاپسیس فازی بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار و گزینه خود را مشخص کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، داده ها را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. ۱- ورود نام پروژه در...

دیمتل فازی – طیف فازی

منابع طیف دیمتل فازی Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria بدون تاثیر ۰ ۰ ۰٫۲۵ تاثیر خیلی پایین ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ تاثیر پایین ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ تاثیر بالا ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۱ تاثیر خیلی بالا ۰٫۷۵ ۱ ۱ Using fuzzy DEMATEL in modeling the causal relationships of...

ویکور فازی – طیف فازی

منابع طیف ویکور فازی Integrated Fuzzy VIKOR and Fuzzy AHP Model for Supplier Selection in an Agile and Modular Virtual Enterprise; Application of FMCDM on Service Companies خیلی کم ۰ ۰ ۰٫۲۵ کم ۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵ متوسط ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ زیاد ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۱ خیلی زیاد ۰٫۷۵ ۱ ۱ A novel...

تاپسیس فازی – طیف فازی

منابع طیف تاپسیس فازی A fuzzy TOPSIS method for performance evaluation of reverse logistics in social commerce platforms عبارت کلامی L M U خیلی کم ۱ ۱ ۳ کم ۱ ۳ ۵ متوسط ۳ ۵ ۷ زیاد ۵ ۷ ۹ خیلی زیاد ۷ ۹ ۹ The data on the effective qualifications of teachers in medical...

مطلوبیت گروهی

مطلوبیت گروهی در ویکور و ویکور فازی مطلوبیت گروهی در ویکور و ویکور فازی پارامتری است که با توجه به میزان توافق گروه تصمیم گیرنده تعیین می گردد. توافق خیلی زیاد باشد آنگاه v > 0.5 توافق با اکثریت آرا باشد آنگاه v=0.5 توافق اندک باشد آنگاه...