راهنمای نرم افزار دیمتل

راهنمای تصویری نرم افزار دیمتل آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار دیمتل بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار را مشخص کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. 1- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال در این...

راهنمای نرم افزار ویکور

راهنمای تصویری نرم افزار ویکور آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار ویکور بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار و گزینه خود را مشخص کنید، داده ها را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. 1- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال در...

راهنمای نرم افزار تاپسیس

راهنمای تصویری نرم افزار تاپسیس آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار تاپسیس بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار و گزینه خود را مشخص کنید، داده ها را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. 1- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال...

راهنمای دیمتل فازی

راهنمای تصویری نرم افزار دیمتل فازی آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار دیمتل فازی بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار را مشخص کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. 1- ورود نام پروژه در اولین گام...

راهنمای ویکور فازی

راهنمای تصویری نرم افزار ویکور فازی آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار ویکور فازی بسیار ساده می باشد؛ کافیست تعداد معیار و گزینه خود را مشخص کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، داده ها را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. 1- ورود نام پروژه در...