پرسشنامه AHP – مقایسه زوجی

پرسشنامه AHP  (مقایسه زوجی) ورود به نرم افزار کار با پرسشنامه آنلاین مقایسه زوجی فوق العاده ساده است: 1- ترسیم نمودار سلسله مراتبی 2- انتخاب / ایجاد طیف (فازی یا قطعی) 3- پیش نمایش پرسشنامه 4- ارسال لینک پرسشنامه 5- دانلود اکسل پاسخ ها  پرسشنامه آنلاین مقایسه زوجی...