روش الکتره

الکتره چیست؟ الکتره ELECTERE یک نوع از روش های تصمیم گیری چند معیاره است. در این روش تصمیم گیری باید با بررسی چندین معیار بهترین گزینه را انتخاب کنید. همه گزینه ها با روش مقایسه غیر رتبه ای مورد بررسی قرار گرفته و گزینه هایی که مؤثر نیستند، حذف می شوند. به ELECTERE،...