تاپسیس فازی

تاپسیس فازی چیست؟ روش تاپسیس فازی از روشهای معروف و پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره است که جهت رتبه بندی گزینه ها در محیط فازی بکار گرفته می شود این روش توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ ارائه شده است. گامهای این روش مشابه روش تاپسیس است. قبل از انجام روش تاپسیس فازی باید...

نرم افزار دیمتل

نرم افزار دیمتل فازی ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار دیمتل فوق العاده ساده است:  دو – دریافت گزارش کامل خروجی یک –  ورود مقایسات زوجی ویژگی های نرم افزار دیمتل (dematel) : ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو (رایگان) بدون نیاز به نصب کاربری ساده...

نرم افزار تاپسیس

نرم افزار تاپسیس ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار تاپسیس فوق العاده ساده است:  سه – دریافت گزارش کامل خروجی دو –  ورود داده های ماتریس تصمیم گیری یک –  ورود مشخصات معیار ها و گزینه ها ویژگی های نرم افزار تاپسیس: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه...

نرم افزار دیمتل فازی

نرم افزار دیمتل فازی ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار دیمتل فازی فوق العاده ساده است:  سه – دریافت گزارش کامل خروجی دو –  ورود مقایسات زوجی یک –  ایجاد / انتخاب طیف فازی ویژگی های نرم افزار دیمتل فازی: ویرایش هر پروژه خروجی کامل نسخه دمو...

نرم افزار ویکور فازی

نرم افزار ویکور فازی ورود به نرم افزار دمو کار با نرم افزار ویکور فازی فوق العاده ساده است:  چهار – دریافت گزارش کامل خروجی سه –  ورود داده های ماتریس تصمیم گیری دو –  ورود/ ایجاد طیف فازی یک –  ورود مشخصات معیارها و گزینه ها ویژگی های نرم...