ahp فازی

AHP فازی AHP فازی چیست فرایندهای ذهنی معمول برای حل مسائلی که در زندگی روزمره ما را یاری می کنند، ممکن است در موضوعات پیچیده که نظرات و ایده های بسیار متفاوت وجود دارد ما را گمراه کنند. آنچه ما بدان نیازمندیم شیوه پیچیده برای فکر کردن نیست. زیرا حتی تفکر ساده خود...

dea-help

راهنمای تصویری نرم افزار DEA آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار DEAبسیار ساده می باشد؛ کافیست داده های خود را واردکنید، مشخصات مدل را تعریف کرده و در نهایت گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید ۱- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای مثال در این...

راهنمای نرم افزار AHP فازی

راهنمای تصویری نرم افزار AHP فازی آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار AHP  فازی (مدل چانگ) بسیار ساده می باشد؛ کافیست نمودار سلسله مراتبی خود را رسم کنید، طیف خود را انتخاب کرده یا ایجاد کنید، مقایسات زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید. ۱- ورود نام...

راهنمای نرم افزار AHP

راهنمای تصویری نرم افزار AHP آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار AHP بسیار ساده می باشد؛ کافیست نمودار سلسله مراتبی خود را رسم کنید، داده های مقایسه زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید ۱- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای...

fuzzy ahp mean

میانگین گیری در AHP فازی اگر k  خبره برای تصمیم گیری وجود داشته باشد و عدد فازی به صورت ، برای میانگین گیری از رابطه های زیر استفاده می شود: بدین معنی که از حد پایین اعداد فازی مینیمم گیری می شود، از اعداد میانی اعداد فازی میانگین گیری هندسی می شود و از حد بالای اعداد...

inconsistency ratio in fuzzy ahp

نرخ ناسازگاری AHP  فازی – روش گوگوس و بوچر گوگوس و بوچر (۱۹۹۸)  برای محاسبه نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی فازی ارائه دادند. مراحل این روش در زیر ارائه شده است: گام ۱: ابتدا ماتریس فازی اعداد فازی را به دو ماتریس مستقل تبدیل می شوند. فرض کنید یک عدد فازی به صورت...