راهنمای نرم افزار AHP

راهنمای تصویری نرم افزار AHP آنلاین سافت گستر کار با نرم افزار AHP بسیار ساده می باشد؛ کافیست نمودار سلسله مراتبی خود را رسم کنید، داده های مقایسه زوجی را وارد کنید و گزارش خروجی را مشاهده یا دریافت کنید ۱- ورود نام پروژه در اولین گام نام پروژه خود را وارد کنید برای...

fuzzy ahp mean

میانگین گیری در AHP فازی اگر k  خبره برای تصمیم گیری وجود داشته باشد و عدد فازی به صورت ، برای میانگین گیری از رابطه های زیر استفاده می شود: بدین معنی که از حد پایین اعداد فازی مینیمم گیری می شود، از اعداد میانی اعداد فازی میانگین گیری هندسی می شود و از حد بالای اعداد...

inconsistency ratio in fuzzy ahp

نرخ ناسازگاری AHP  فازی – روش گوگوس و بوچر گوگوس و بوچر (۱۹۹۸)  برای محاسبه نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی فازی ارائه دادند. مراحل این روش در زیر ارائه شده است: گام ۱: ابتدا ماتریس فازی اعداد فازی را به دو ماتریس مستقل تبدیل می شوند. فرض کنید یک عدد فازی به صورت...

scale reference

مقالات منبع طیف AHP فازی Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers   ۱ Equal importance ۱ ۱ ۱ ۲ Equal to moderate importance ۱ ۲ ۳ ۳ Moderate importance ۲ ۳ ۴ ۴ Moderate to strong importance ۳ ۴ ۵ ۵ Strong importance ۴ ۵ ۶ ۶...

نرم افزار AHP فازی

نرم افزار AHP فازی ورود به نرم افزار دمو نرم افزار AHP فازی فوق العاده ساده طراحی شده است: ۴- گزارش کامل خروجی را دریافت کنید ۳- مقایسات زوجی را وارد کنید  ۲- طیف خود را انتخاب کنید ۱- نمودار سلسله مراتبی را رسم کنید ویژگی های نرم افزار AHP فازی ویرایش هر پروژه خروجی...